Bán ế nhưng vẩn... Đập chai, Vũ Art Lơn Xơn Bơn mãi đỉnh 😘