Combo bình an may mắn, giải trừ Thái Tuế1 combo bao gồm:
- 1 Thái Tuế trầm tốc tết chỉ ngũ sắc 75k
- 1 vòng tay chỉ ngũ sắc Tây Tạng 10k