G5 lite lên pin 60Ah mở tốc và số lùi.
(Nguồn fb Lê Trung Nghĩa)