Khối đá Sapphire tự nhiên hàng vài chục vài trăm ký 1 tảng