Lơn xơn bơn, đi khai trương chi nhánh mới của tiệm tóc quen 10 năm