Mua hụt con xe mặt nó đẹp như thất tình chài, Vũ Art mãi đỉnh 😋