Nếu e có hỏi, thì cuộc đời a chỉ có báy nhiêu... Và 1 chái tym n ngăn hii, Vũ Art mãi đỉnh 😘