Độ xe, độ chuỗi, độ gệ... Độ j em củg là thầy hết nha mấy fen, Vũ Art mãi đỉnh 😋