6 năm 1 góc kẹt, Ministop Hoàng Việt Tân Bình, Vũ Art mãi đỉnh