Bán bán 0 0 0 0 bán bán, chảng có j là quan trọng 😋