Biết chắc được thật sự cái nơi mak bàn chân đang đứng, rồi mới biết được cần phải làm j, Vũ Art mãi đỉnh 😋