Có 1 vé thoát ly khỏi zombj giới ở yên sau của chiếc xe này, Vũ Art mãi đỉnh 😋