Dự là xẻ thịt viên Ruby ngàn viu, Vũ Art mãi đỉnh 😋