Khoảng đời lầm lỡ, chôn vùi cuộc sống vô chiếc máy tính, nhìn cái mẹt hồi đó như... Zombj 😆