Nếu e có hỏi, thì cuộc đời a chỉ có báy nhiêu, pé Thư pé Nhung pé Mai pé Cúc pé Trúc pé Hồng... Cứ nhìn vào đó mak quyết định, a ko có đào hoa, Vũ Art mãi đỉnh 😋