Đời a ngèo chên răg dưới zép nên chảg có jóg đách j để đeo nên đeo c này cho chắc, Vũ Art mãi đỉnh 😋