Tất cả những gì chúng ta ta cần là... Năng lượng, Vũ Art mãi đỉnh 😋