Viên Kim cương tự nhiên 5.4li màu nước D độ sạch VVS1, đã kiểm định quốc tế GIA và PNJ