Viên Kim cương tự nhiên 6.3li màu nước D độ sạch VVS1, đã kiểm định quốc tế GIA và PNJ