Ai cũng là "người thông minh", duy chỉ anh vẻ dạo là kẻ... "Lơn xơn bơn", Vũ Art mãi đỉnh 😋