Bỏ nhậu xomg cái fát tỉnh hồn khum bi33c mìn đag ở đâu zãy nek ckoi 😋