Chác lag né dc thói "thông minh" của máy chú zombj, Dzũ êm dzu 😋