Chia sẻ cách thoát khỏi ma trận, trở về với con người thực, năng lực x 1000k, chi tiết ở coment 😋