Có cái mà giao lưu vs ace thui chứ mak làm thì tiêu tốn năng lượng dữ lém, Vũ Art mãi đỉnh 😋