Em thu mua xác xe điện sống chết các lọai để về dọn lại nha, ace có cứ alo e nha, 090 680 1399 Dzũ dzó 😋