Helo, iem lag 1 pé búm, đậu chên tay a Vũ Art mãi đỉnh 😋