Ko nên trách cuộc sống khi khó khăn ko ai zúp, mà hãy tự trách vì ko có... Cây bút trog tay, Thần dzó "Dzũ êm như dzu" 😋