Mua vui thì pải có thật nhiều xèg, nai khum có xèng nên khum mua vuôi, Vũ Art mãi đỉnh 😋