Mún đi nhanh thỳ đi se hơi, mún đi... Vs Dzũ êm dzu thì đi se điện 😋