Nhận dc job đi giao Cháo lòng Hải Phòng bằng xe điện ùi nè