Nhật tâm hay Địa tâm, ăn thịt hay ăn rau, sống vì tiền hay sống vì tự do... Đều do... duyên số, Vũ Art mãi đỉnh 😋