Ròy mềnh tăng tiền công thiết kế có shao khum, Vũ Art mãi đỉnh 😋