Xinh chào, mìn lak "Thần Dzó Vũ Art" chuyên nghề "dịch chuyển tức thời", pé nào có nhu cầu chuyển đồ chuyển người... Nói chung là vận chuyển cứ báo mìn nhe, Vũ Art mãi đỉnh 😋