Hệ thống là thứ được nuôi cấy, lan truyền có chủ đích, và tất cả đều được quy về 1 mối thống trị duy nhất, Vũ Art mãi đỉnh 😋