Hồi nhỏ thấy thiên hạ làm cái gì là ước được làm cái đó.Hồi nhỏ thấy thiên hạ làm cái gì là ước được làm cái đó. Lớn lên thấy thiên hạ làm cái gì thì làm theo y chang như vậy. Lớn hơn chúc nữa Tới lúc Thức Tỉnh thì thấy thiện hạ sống như thể nào thì mình sống ngược lại như vậy, Vũ Art mãi đỉnh 😋