Kỷ nguyên của BigtechThế giới chuyển sang kỷ nguyên số, không còn những chủ nghĩa mị dân mụ mị con người nào nữa, không còn những chính phủ tẩy não dân chúng của mình nữa, không còn những chế độ nô lệ, độc tài nào nữa... Mà chỉ có duy nhất 1 chế độ thao túng toàn bộ nhân thế, đó là chế độ của những Bigtech, tôn giáo Bigtech, lãnh tụ Bigtech, mẫu quốc Bigtech, chủ nghĩa Bigtech, học thuyết Bigtech, tâm linh Bigtech..., Vũ Art mãi đỉnh 😋