Là tui... Big tech


Dùng con người như tài nguyên để khai thác triệt để, kiểm soát tâm trí và hủy diệt tự do, tạo nên bất ổn để thao túng thế giới, nắm quyền kiểm soát tất cả... Là tui, Big tech, Vũ Art mãi đỉnh 😋