Mức độ làm ăn căng thẳng của các quốc gia

Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc là các quốc gia kinh tế dẫn đầu, có mức độ căng thẳng về tinh thần hàng đầu bảng là đương nhiên. Có Thái Lan là vui vẻ nhất. Nhìn lại Việt Nam thì lại đang leo đỉnh hơi căng 😋