Outside the system ko phải là chuyện ko thể, mà inside the system là sự lựa chọn của tất cả ☘️