PA Việt Nam


Trừ cái khoản thời gian hồi trẻ trâu dại dột đi làm IT ra thì mỗi khi quay lại đây là ăn mặc mới hơn chúc, đi cái xe mới hơn chúc, mập mạp đập chai hơn chúc, Vũ Art mãi đỉnh 😋