Sống là để phá vỡ tất cả các lề luật


Sống là để phá vỡ tất cả các lề luật 

V u   A r t
Outside System Man