The Outside System Man_Sức khỏe : không cần phải đến bệnh viện.
_Kiến thức : không cần phải đến trường.
_Đức tin : không cần phải đến Nhà thờ, Chùa chiền.
_Trật tự xã hội : không cần các chính phủ.

"Let God be true, but every man a liar"