Tiền có quan trọng không


Tiền có quan trọng hay ko, câu trả lời là ko. Vì có hay ko có tiền thì zombj giới củg rục xương trong chiếc tù của mình,Vũ Art mãi đỉnh 😋