Từ kinh nghiệm đi lang thang "đục tường" hồi thời sáng say chiều sỉn khuya bê bê, camera anywhere 😋