Chuỗi hạt cây dâu tằm sịn, gỗ từ gốc cây dâu tằm, không phải gỗ mít ngòai thị trường