Ko tiếp xúc vs zombj giới, bạn sẽ hạnh phúc 😘


Ở nhà ăn ngủ, đi lòng vòng dạo mát ug cafe. Tin tôi đi, ko tiếp xúc vs zombj giới, bạn sẽ hạnh phúc 😘

V u A r t
Outside System Man