Tiền và quyền


Tiền và quyền là 2 thứ có sức mạnh cám dỗ nhất ở nhân thế. Nhưng chốt lại là tiền có mua được sức khỏe không? Có mua được hạnh phúc không? Và quyền là gì nếu không đem lại lợi ích cho đối phương thì nói ai nghe? sai bảo ai thèm tuân lệnh? Còn như sử dụng tiền và quyền để làm những việc sai quấy thì chẳng khác nào tự tạo ra 1 vũ trụ của riêng mình và làm thượng đế của vũ trụ đó, nếu vậy thì thôi khỏi bàn làm gì nữa!