Mới gặp lại 1 người bạn làm kinh tế chung từ hồi trai trẻ, cuộc đời chắc bị ru ngủ mãi nên đến cái giai đoạn này nhìn nó kiểu 😋