Người ta đã tạo ra 1 chủ nghĩa tàn phá


Người ta đã tạo ra 1 chủ nghĩa tàn phá để duy trì cho sự phồn thịnh, và xem nó như là 1 ông kẹ đe dọa nền dân chủ.