Thời tới, thời đi


Thời tới thì mình ug bia máy lạnh tay vịn, thời đi thì mình ug sửa lề đường 1 mình có hề chi 😋